Chia sẻ Internet qua mạng WLAN giữa hai máy tính

  • Ý tưởng: Máy 1 phải cắm dây dùng mạng LAN và muốn máy 2 đồng thời dùng internet qua máy thứ nhất mà không phải dùng dây, không phải mua hay cài đặt thêm thiết bị phát WLAN (Access Point).
  • Điều kiện: Cả hai máy đều phải có khả năng nhận và phát WLAN

your image description

Chia sẻ internet giữa hai máy tính dùng WLAN (Windows XP)

1. Cài đặt mạng Adhoc trên máy 1

1.1 Vào Control Panel và mở Network Connection folder. Nếu bạn đã nhét card wifi và cài driver cho nó, bạn phải tìm biểu tuợng Wireless Network Connection duới Lan or High-Speed Internet Connection

your image description

1.2 Click phải chuột vào Wireless Network Connection và chọn Properties để mở ra cửa sổ Wireless Network Connection Properties.

1.3 Ở tab Wireless Networks của cửa sổ Wireless Network Connection Properties. , chọn Add duới Preferred networks.
Lưu í tab Wireless Network chỉ xuât hiện nếu card bạn hỗ trợ Windows XP Wireless Zero Configuration ( WZC) service

your image description

1.4 Trên tab Association gõ bất kì tên mạng ad-hoc trong Network name (SSID)

your image description
1.5 Chọn “This is a computer-to-computer (ad hoc) network” và xóa “The key is provided for me automatically” nếu bạn muốn đặt network key một cách thủ công.

1.6 Trong mục Network Authentication chọn Open hoặc Share hoăch WPA-None. Trong mạng có access point ta có thêm lựa chọn WPA-PSK và WPA. Trong win XP SP1 bạn chỉ có thể tìm thấy Open hoặc Shared, trừ khi là bạn đã cài thêm bản update cho WPA

your image description

1.7 Trong Data encryption chọn chế độ bảo mật thích hợp với bạn.
Nếu bạn chọn Open hoặc Shared trong Network Authentication bạn sẽ tìm thấy Disabled and WEP in Data encryption. Chọn WEP nếu bạn muốn dữ liệu được mã hóa khi truyền thích hợp với mạng nhỏ và gia đình.
Nếu chọn WPA-None in Network Authentication, bạn sẽ thấy TKIP and AES trong Data encryption. Cả hai cái này đều là mức độ mã hóa mạnh nhất.

your image description
your image description

1.8 Trong Network key gõ chìa khóa bảo mật vô dùng ASCII hoặc kí tự hexadecimal..
Kí tự ASCII có thể chứa chữ cái, số hoặc biểu tuợng trong khi hexa chỉ chứa số từ 0-9 và chữ từ A đền F.
Lưu í: nếu bạn chọn chế độ bảo mật WEP, chìa khóa sẽ phải là 5 kí tự ASCII hoặc 10 kí tự hexa cho mức bảo mật 64 bit và 13 ASCII hoặc 26 hexa cho mức bảo mật 128 bít.
Vd: 12345 hay Ab012 ( 5 kí tự ASCII) hoặc ABC123EF45 ( 10 kí tự hexa) cho mức mã hóa 64 bít.

1.9 Trong Confirm network key gõ lại chìa khóa

1.10 Click OK trong cửa sổ Wireless network properties để lưu lại thay đổi.

1.11 Click OK trong cửa sổ Wireless Network Connection properties để lưu lại những thay đổi.

your image description

2. Cài đặt mạng Ad-hoc trên máy 2

2.1 Mở Network Connections folder.

2.2 Tìm Wireless Network Connection icon and chọn “View Available Wireless Networks”.

your image description

2.3 Cửa sổ Wireless Network Connection sẽ chỉ ra danh sách các mạng không dây đuợc tìm thấy trong phạm vi phủ sóng

your image description

2.4 Chọn tên mạng vừa tạo và ấn Connect.

2.5 Gõ “MÃ KHÓA” như trên máy 1 khi một thong báo hiện ra và chọn Connect. Nếu bạn không chọn “The key is provided for me automatically” trong phần setup ở máy 1 thì hãy để trống phần network key và ấn Connect.

your image description
Bây giờ mạng WI-FI adhoc giữa hai máy đã đuợc kết nối:
your image description

3. Thiết lập cho phép chia sẻ kết nối Internet và cài đặt IP

Trên máy kết nối trực tiếp với Internet:

3.1 Mở thư mục Network Connections

3.2 Tìm kết nối LAN. Click chuột phải lên kết nối đó và chọn Properties

your image description

3.3 Trong tab Advanced , chọn”Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection” và chọn “Wireless Network Connection” từ hộp thả xuống.

your image description

3.4 Sau đó bấm vào Setting.

3.5 Tích chọn các dịch vụ cần thiết. như DHCP, DNS….

3.6 Bấm OK, sau đó vào lại Network Connections, tìm đến kết nối WLAN. Nhấn chuột phải và chọn Properties. Trong thẻ General click vào Internetprotocol (TCP/IP) rồi chọn Properties.

3.7 Chọn IP WLAN của máy 1 là: 192.168.0.1, các ô khác cứ để mặc định. (ô Subnetmask sẽ tự động nhảy thành 255.255.255.0)

3.8 Trong phần IP của card WLAN máy 2 để tự động

3.9 Chọn repair ở wireless connection để hai máy nhận lại nhau.
Bây giờ bạn đã kết thúc quá trình tạo mạng WIFI adhoc và thiết lập chia sẻ Internet cho 2 máy. Để truy cập tài nguyên máy khác bạn phải thiết lập network sharing cho từng tài nguyên.

your image description

Nếu chỉ muốnchia sẻ file giữa 2 máy (không chia sẻ Internet) thì bạn đặt IP tĩnh cho cả hai WIFI conection ở cả hai máy, không đuợc đặt IP trùng nhau.

Vd :
Máy 1: IP : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Máy 2:IP: 192.168.0.2
Subnet Mask : 255.255.255.0
Rồi bật tắt lại WIfi (nếu cần khởi động lại) cho 2 máy nhận lại nhau.

* Trong khi dùng nếu mạng WLAN bị ngắt, kết nối lại mà máy 2 không vào được mạng thì phải khởi động lại máy 1. Máy 2 chỉ có thể vào được mạng khi Status hiện IP là 192.168.0.X . Nếu IP máy 2 hiện là 169.X.X.X thì cũng sẽ không vào được mạng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Website counter